Biegły Rewident

Wioletta Plaga

Prezeska Spółki KLB Audyt, prawniczka, ekonomistka z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku głównej księgowej w jednostkach administracyjnych oraz spółkach prawa handlowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie księgowej oraz podatkowej działalności podmiotów gospodarczych.

W zakresie obsługi podmiotów korporacyjnych bada powiązania pomiędzy nimi, efektywnie wspierając je w procesie opracowywania i nadzorowania tworzenia dokumentacji cen transferowych. Specjalizuje się również w zagadnieniach związanych z prawem pracy, rozliczaniem i badaniem spółek prawa handlowego z uwzględnieniem aspektów podatkowych.

Badanie

Badanie sprawozdań finansowych jest przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi:

  • Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) („ustawa o biegłych rewidentach”),
  • Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn.zm. w związku z uchwałą nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu.

Na czym polega audyt?

Audytu nie należy mylić z instytucją kontroli. Audyt jest precyzyjnym narzędziem optymalizującym.

„Audyt (…) jest działalnością niezależną, obiektywnie zapewniającą i doradczą, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga on organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenia skuteczności zarządzania ryzykiem, kontroli i governance.”

Audyt opiera się na wizycie biegłego rewidenta (audytora) w siedzibie (lub na terenie) podmiotu oraz analizie zebranej dokumentacji.

Jedną z największych zalet badania sprawozdania finansowego przez osobę z zewnątrz jest to, że będąc na co dzień w danej jednostce pewne kwestie mogą być niezauważone, co finalnie jest w stanie pogorszyć sytuacje przedsiębiorstwa. Przeprowadzony audyt w subiektywny sposób określa na jakie obszary funkcjonowania działalności należy zwrócić szczególną uwagę w przyszłych okresach. Specjalista stosuje w tym celu m.in. metody analizy porównawczej, prowadzi wywiad i wskazuje normy. Wszelkie uwagi wskazane przez specjalistów należy odbierać jako szansę na poprawę ogólnej kondycji jednostki, a nie wytykanie błędów.

W jakim celu przeprowadza się audyt?

  • Audyt ma na celu ocenić stopień zgodności badanych aspektów z ustalonymi standardami, przepisami prawa, normami, zasadami wewnętrznymi lub innymi regułami dotyczącymi przedmiotu audytu.

  • Audyt ma za zadanie wskazać konkretne aspekty przedsiębiorstwa, które wymagają zmian i jednocześnie określić, jakie działania należy przedsięwziąć, aby zoptymalizować i poprawić sposób funkcjonowania podmiotu.

  • Audyt ma wykazać jakie działania należy przedsięwziąć, by podnieść wiarygodność i konkurencyjność badanego podmiotu.

  • Audyt ma zabezpieczyć sprawne funkcjonowanie danego podmiotu.

  • Audyt ma dostarczyć kadrze zarządzającej i kierownictwu informacji niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji w zakresie działania podmiotu

ZAKRES OCENY AUDYTU

Procedury

skupia się on na ocenie funkcjonowania istniejących w badanym podmiocie procedur i mechanizmów pod kątem ich prawidłowości z punktu widzenia realizacji celów danego podmiotu.

Zyski i Straty

sprawdza jakie mechanizmy generują straty, a jakie przynoszą korzyści.

Obszary działalności

Stwierdza, jakie obszary działania podmiotu wymagają poprawy.

Analiza

Daje możliwość zebrania i przeanalizowania informacji dotyczących danego problemu.

EFEKT FINALNY AUDYTU

klb logo white

Dlaczego warto przeprowadzać Audyt regularnie?

Audyt przeprowadzany regularnie to najlepszy sposób na zidentyfikowanie wszelkich zagrożeń, przeanalizowanie ich i znalezienie sposobu ich eliminacji.

Audyt stanowi rzetelny i subiektywny obraz sytuacji, w której na dany moment znajduje się przedsiębiorstwo. Może zapoczątkować wprowadzenie zmian decydujących o wyższej pozycji na rynku danej działalności, zatem warto przeprowadzać tego typu badanie stosunkowo często.

Zaufały nam już liczne firmy, zaufaj i Ty!