Założycielem – „Fundatorem” może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Fundacja rodzinna będzie mogła zostać ukonstytuowana również przez kilku fundatorów, wyjątek — fundacja rodzinna tworzona w testamencie. Z uwagi na fakt, że w polskim porządku prawnym nie występują testamenty wspólne — fundacja rodzinna ustanawiana w tym trybie będzie mogła mieć tylko jednego fundatora.

Beneficjentem fundacji będzie mogła zostać jedynie osoba fizyczna albo organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego. Z mienia i dochodu fundacji rodzinnej (w przypadku beneficjenta będącego osobą fizyczną) mogą być pokrywane w szczególności: koszty jego utrzymania lub kształcenia, natomiast w przypadku beneficjenta — organizacji pozarządowej (w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), wsparta zostanie działalność pożytku publicznego tego podmiotu.

Etapy tworzenia fundacji:

  1. Złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej w formie aktu notarialnego (zarówno w przypadku aktu notarialnego jak i testamentu).
  2. Ustalenie statutu określającego zasady działania fundacji rodzinnej.
  3. Sporządzenie spisu mienia.
  4. Utworzenie organów fundacji rodzinnej wymaganych przez ustawę lub statut.
  5. Wniesienie funduszu założycielskiego.
  6. Wpisanie fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych.

Czy fundacja rodzinna może służyć bieżącej działalności operacyjnej? Czy fundacje rodzinne mogą być wykorzystywane dla bezpiecznego i legalnego planowania strategii podatkowej? Czy utworzenie takiego podmiotu jest skutecznym sposobem na sukcesję jednoosobowej działalności gospodarczej i zabezpieczenie majątku osobistego?

Te i wiele innych kwestii zostanie poruszone w kolejnych publikacjach.