W dzisiejszym świecie często spotykamy się z określeniem cash flow, jednak co ono oznacza?

Pod tym pojęciem kryje się analiza rachunku przepływów środków pieniężnych.
Z biegiem postępu, zysk netto stał się tylko jednym z mierników sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, do określenia której niezbędne jest również zestawienie przepływów pieniężnych, ułatwiających analizę zarówno płynności finansowej, jak również wypłacalności. Analiza cash flow umożliwia zobrazowanie rzeczywistej kondycji sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, możliwość regulowania zobowiązań terminowo itp.

Cel analizy cash flow

Systematyczna analiza środków pieniężnych to jeden z kluczowych elementów wpływających na funkcjonowanie każdej działalności. To, ile dana jednostka ma zasobów finansowych w danym czasie odbija się na jej inwestycjach zarówno krótko- jak i długoterminowych, rozwoju np. poprzez szkolenia pracowników, bardziej wydajny i usprawniający pracę sprzęt biurowy itd. Jednak finansowanie tego typu działań musi być oczywiście poprzedzone spłatą zobowiązań, czy utworzeniem rezerw środków pieniężnych na gorszy czas funkcjonowania jednostki. Zatem rozważne i efektywne gospodarowanie zasobami finansowymi jest niezwykle istotnym czynnikiem. W dobie globalizacji i postępu technicznego, przepływy pieniężne pomiędzy poszczególnymi jednostkami stały się nieodzownym elementem codziennego funkcjonowania nie tylko przedsiębiorstw, ale również każdego z nas. Dzięki cash flow możliwe stało się udokumentowanie zarówno nabywania różnego rodzaju towarów, materiałów, usług (czyli miejsca przeznaczenia środków pieniężnych), jak również ich zbywanie (wpływ zasobów finansowych). Z zestawienia rachunku przypływów pieniężnych można wyciągnąć różne wnioski, niezbędne do ustalenia kolejnych działań jednostki. Mianowicie, dogłębna analiza wydatków jednostki pozwala uniknąć niechcianych kosztów w późniejszych okresach, umożliwia bardziej efektywne gospodarowanie zasobami finansowymi, dostarcza informacje na temat źródeł dochodu.

Rachunek przepływów pieniężnych w polskim prawie

Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 1995 roku stanowi obowiązkowy element sprawozdania finansowego, który został wprowadzony do polskiego prawa ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Obowiązek okazywania cash flow maja wyłącznie przedsiębiorstwa, które mają obowiązek do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych. Aby osiągnąć pełny obraz sytuacji finansowej jednostki, rachunek przepływów pieniężnych przy analizie należy łączyć z rachunkiem zysków i strat lub bilansem. Rachunek przepływów pieniężnych w sposób szczegółowy ukazuje wszelkie transakcje zawarte w okresie sprawozdawczym, czyli ile konkretnie zasobów finansowych wygenerowała działalność w  konkretnym momencie swojego funkcjonowania.

 

 

Źródła:

www.edukacjagiełdowa.pl

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591

Pabianiak P., „Rachunek przepływów pieniężnych”, Wydawnictwo Business Concepts, 2016r.