Prezenty ślubne coraz częściej są przedmiotem kontroli Urzędów Skarbowych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że mogą być one traktowane jako darowizna na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Darowizny weselne występują najczęściej jako „koperty” bądź w postaci rzeczowej. Bez względu na formę darowizny podlegają opodatkowaniu i obowiązkiem małżonków będzie się z nich rozliczyć z Fiskusem. Wysokość podatku oraz sam obowiązek jego rozliczenia są zależne od wartości darowizny oraz stopnia pokrewieństwa darczyńcy. W pierwszej grupie jest to 9637 zł, w drugiej – 7276 zł i 4092 zł w trzeciej. Przekroczenie wskazanych limitów (w okresie 5 lat) powoduje konieczność poinformowania o tym fakcie US na odpowiednim formularzu (SD-3 albo SD-Z2).

Podatek w wysokości od 3% do 12% płaci się od nadwyżki ponad wskazanej kwoty wolnej . Niezgłoszenie darowizny do opodatkowania może wiązać się z koniecznością zapłaty karnej stawki podatkowej w wysokości 20% od wartości darowizny (np. w razie obowiązku wskazania źródła pochodzenia środków pieniężnych). Możliwe jest również skorzystanie ze zwolnienia dla tzw. „zerowej grupy podatkowej”, czyli najbliższej rodziny – warunkiem zastosowania zwolnienia jest złożenie formularza SD-Z2 do Urzędu Skarbowego i dokonanie darowizny pieniężnej na rachunek bankowy obdarowanego.

Wpis sporządzony na podstawie pisma wydanego przez Izbę Skarbową w Bydgoszczy, znak: ITPB2/436-117/11/TJ z dnia 25.10.2011 r.,