Sprawozdanie finansowe jest dokumentem, który zawiera informacje na temat rocznej działalności przedsiębiorstwa. Tworzy się je na tzw. dzień bilansowy.

Kto obowiązkowo podlega wymogowi tworzenia sprawozdań finansowych?

  • Przedsiębiorstwa, które zgodnie z ustawą o rachunkowości muszą prowadzić księgi rachunkowe (np. ze względu na wielkość przychodów),
  • Przedsiębiorstwa, które postanowiły dobrowolnie prowadzić księgi rachunkowe, prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Powinność tego typu dotyczy spółek kapitałowych, spółek osobowych, jak również osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Najważniejszym czynnikiem decydującym o obowiązku sporządzania przez przedsiębiorstwa sprawozdań finansowych  jest metoda ewidencjonowania przychodów i kosztów, a nie forma prawna przedsiębiorstwa.

Kto nie podlega obowiązkowemu sporządzaniu sprawozdań finansowych?

Spółki jawne i spółki partnerskie nie mają obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych, jeśli ich przychody nie przekraczają równowartości kwoty 2 mln euro. W tym wypadku przedsiębiorstwo składa do odpowiedniego Krajowego Rejestru Sądowego oświadczenie, w którym będzie widniała informacja o  braku konieczności sporządzania sprawozdania finansowego za poprzedni rok, na które ma czas do 6 miesięcy.

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiadają kierownicy jednostki, czyli członkowie zarządu, wspólnicy (spółka jawna, cywilna, partnerska),  komplementariusze (spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna)  zajmujący się sprawami spółki.

Podstawowe elementy sprawozdania finansowego:

  • Bilans,
  • Rachunek zysków i strat,
  • Informacja dodatkowa.

Terminy obowiązujące przedsiębiorców przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych:

Spółki, które są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym mają 3 miesiące na to, aby sporządzić sprawozdanie finansowe jednostki (liczone od dnia bilansowego). Kolejnym etapem jest zatwierdzenie dokumentu przez odpowiednie organy, którymi mogą być np. walne zgromadzenie wspólników, zatwierdza je również właściciel działalności jednoosobowej. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Konsekwencje niezłożenia rocznego sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe to bardzo ważny element, podsumowujący roczną działalność. Przedsiębiorstwa, które mają obowiązek je sporządzać powinny znać konsekwencje ewentualnego niezłożenia do odpowiednich organów tego dokumentu, a kary te są bardzo rygorystyczne, ze względu na powagę sytuacji.  Konsekwencjami tego czynu są m.in.:

  • Grzywna w wysokości od 10 do 720 stawek dziennych nałożona na kierownika jednostki,
  • Kierownik jednostki może otrzymać karę pozbawienia wolności od miesiąca do 2 lat,
  • Jedną z poważniejszych konsekwencji jest również rozwiązanie spółki i wykreślenie z Krajowego rejestru Sądowego.

W razie niezłożenia przez przedsiębiorstwo sprawozdania finansowego, Krajowy rejestr sądowy może wszcząć tzw. tryb przymuszający, który polega na odpowiednim poinformowaniu jednostki o braku dokumentu i wyznaczeniu terminu 7 dni na jego dosłanie, pod groźbą nałożenia stosownej kary lub rozwiązania przedsiębiorstwa.