Raportowanie schematów podatkowych MDR jest obowiązkiem, który wprowadzony został do polskiego porządku prawnego od 1 stycznia 2019 roku na mocy implementacji dyrektywy 2018/822. Ustawodawca polski zdecydował się na rozszerzenie raportowania również na tzw. „schematy inne niż transgraniczne” nazywane powszechnie „schematami krajowymi”.

W obrocie gospodarczym istnieje powszechna opinia zgodnie z którą obowiązki raportowe dotyczą jedynie podmiotów dokonujących transakcji międzynarodowych. Niestety, również w przypadku czynności o charakterze krajowym możliwe jest powstanie schematu podatkowego podlegającego raportowaniu. Sytuacja taka będzie miała miejsce jeżeli spełnione zostanie tzw. „kryterium kwalifikowanego korzystającego”, stanowiące swego rodzaju raportowy próg „de minimis” .

Zgodnie z art. 86a § 4 Ordynacji podatkowej kwalifikowanym korzystającym jest podmiot, którego przychody lub koszty albo wartość aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym równowartość 10 mln euro lub jeżeli udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 2,5 mln euro lub jeżeli korzystający jest podmiotem powiązanym.

W przypadku nieistnienia kryterium kwalifikowanego korzystającego schemat nie podlega raportowaniu jako schemat krajowy, gdy natomiast wymóg ten został spełniony konieczne jest zbadanie pozostałych przesłanek tj. kryterium głównej korzyści i spełnienia jednej z tzw. „cech rozpoznawczych”. W przypadku zaistnienia „szczególnych” bądź „innych szczególnych” cech rozpoznawczych (wskazanych w art. 86a § 1 pkt 1 i 13 Ordynacji podatkowej) schemat nie musi spełniać równocześnie kryterium głównej korzyści, które jednak będzie musiało zaistnieć w przypadku spełnienia tzw. „ogólnej cechy rozpoznawczej” wskazanej w art. 86a § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej, aby schemat podlegał raportowaniu.

Schemat podatkowy należy zaraportować w terminie 30 dni od dnia następnego po jego udostępnieniu, przygotowaniu do wdrożenia, dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej (w przypadku raportowania przez promotora).  Analogiczny obowiązek wystąpi wobec korzystającego jeżeli nie zostanie on poinformowany przez promotora o NSP albo o sytuacji braku nadania NSP w odpowiednim terminie.