Przedsiębiorstwa, które sporządzają sprawozdania finansowe narażone są na rożnego rodzaju błędy, nieprawidłowości z racji zakresu swojej działalności, prowadzonej księgowości, ewidencji, stosunków z kontrahentami, dostawcami, czy też niezależne od jednostki- zdarzenia losowe. Z racji tego, że mają one na przygotowanie tego dokumentu  3 miesiące od dnia bilansowego, a wybrany przez kierownictwo biegły rewident ma obowiązek je sprawdzić do 6 miesięcy od dnia bilansowego na podstawie dostarczonych przez jednostkę danych, błędy mogą się zdarzyć. Po sfinalizowaniu oraz zamknięciu sprawozdania, przedsiębiorstwo powinno ostatecznie zamknąć księgi rachunkowe (zgodnie z art. 12 UoR.) do maksymalnie 15 dni po jego zatwierdzeniu. Po procesie zamknięcia ksiąg nie ma już możliwości na poprawienie danych w nich zawartych oraz co za tym idzie- w sprawozdaniu finansowym.

Czy sprawozdanie finansowe można skorygować po zamknięciu ksiąg rachunkowych ?

Zgodnie z przepisami prawa (konkretnie art. 54 ustawy o rachunkowości), jeśli nastąpi zamknięcie ksiąg rachunkowych nie ma już możliwości wprowadzenia zmian w zestawieniu za dany rok, co za tym idzie nie ma już możliwości wprowadzenia zmian w sprawozdaniu finansowym. Jeśli jednak wykryje się jakiekolwiek błędy, należy je ująć w roku, w którym dana nieścisłość została wykryta, następnie na podstawie zapisów korygujących należy go poprawić. Co istotne, jeśli błąd w sporządzonym sprawozdaniu finansowym zostanie ujawniony przed jego zatwierdzeniem, jest jeszcze możliwość na jego poprawę i odpowiednią korektę w księgach rachunkowych. Dlatego tak ważne jest weryfikowanie wszelkich danych na bieżąco, ponieważ błędy mogą wystąpić w każdym z elementów tego dokumentu.

Jakie są najczęstsze błędy w sporządzaniu sprawozdań finansowych?

Możliwe do popełnienia błędy podczas sporządzania sprawozdań finansowych mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi dziedzinami rynku, w którym dane przedsiębiorstwo się obraca, jednak biorąc pod uwagę ogół działalności można wymienić kilka, które zdarzają się najczęściej:

– brak aktualności w przepisach księgowych,

– błędy popełniane na etapie księgowania poszczególnych składników, tj. np. pomyłki arytmetyczne, złe konta księgowe itp.,

– wszelkiego rodzaju niedopatrzenia, nieporozumienia,

– nieścisłości mogą powstawać również na skutek złej interpretacji lub niezrozumienia aktualnych przepisów prawa,

– oraz oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że nie każdy kontrahent może okazać się uczciwy, a więc niektóre błędy mogą wynikać również z prób oszustw.