Fundacja rodzinna jest jednym z najnowszych tworów polskiego systemu prawnego. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, ma ona służyć zachowaniu ciągłości prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnicy szybko jednak odkryli w tej instytucji możliwość legalnego zmniejszania należności publicznoprawnych.

Fundacja rodzinna w celu zachowania korzystnego reżimu podatkowego (art. 6 ust. 7 uCIT) powinna prowadzić jedynie określone w art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych rodzaje działalności gospodarczej. Inne są również dozwolone, natomiast nie wiążą się z  tak dogodnym opodatkowaniem – art. 24r uCIT.  Przykładem sytuacji pozwalającej na „uniknięcie” (a ściślej mówiąc odroczenie) konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych jest zbycie udziałów/akcji spółki kapitałowej. Aktywność taka objęta jest bowiem zakresem działalności wskazanym w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. art. 5 ust. 3 UFR (Tak: Pismo z dnia 27.12.2023 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB1-2.4010.620.2023.1.EJ).

Wątpliwością, która powstała na gruncie opisanego rozwiązania było zagadnienie, czy sprzedaż udziałów/akcji jest objęta dyspozycją art. 5 ust .1 pkt 4) ustawy o fundacjach rodzinnych tj. nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze. W interpretacji indywidualnej wskazanej powyżej Dyrektor KIS potwierdził, że transakcje te są objęte dyspozycją opisanego przepisu.

Jeżeli zatem fundacja rodzinna zostanie wyposażona w udziały/akcje, a następnie dokona ich zbycia, to z tego tytułu nie zapłaci 15% podatku dochodowego od osób prawnych. Należy jednak pamiętać, że podatek CIT powstanie w momencie dystrybucji dochodu do beneficjenta (art. 24q ust. 1 pkt 1 uCIT).