Wielu przedsiębiorców poszukuje innowacyjnych rozwiązań mających usprawnić i unowocześnić funkcjonowanie ich firm. Okolicznością, która na ogół staje na przeszkodzie rozwojowi jest jednak niepewność powodzenia projektu oraz koszty związane z tym przedsięwzięciem. Ustawodawca częściowo niweluje to ryzyko poprzez nadanie innowacyjnym przedsiębiorcom uprawnienia do odliczania 200% (a czasem nawet 300%) poniesionych na ten cel kosztów.

Ulga B+R jest preferencją pozwalającą na odliczenie dodatkowych kosztów od podstawy opodatkowania w zakresie wydatków poniesionych na działalność badawczą i rozwojową. Skorzystanie
z ulgi polega de facto na dwukrotnym zaliczeniu niektórych wydatków do kosztów uzyskania przychodów (tzw. koszty kwalifikowane). Wdrożenie tego rozwiązania do prowadzonej działalności
gospodarczej związane jest ze zwiększeniem efektywności rozliczeń podatkowych, co w konsekwencji przekłada się na rozwój przedsiębiorstwa oraz obniżenie kosztów produkcji, a w konsekwencji zwiększenie konkurencyjności danego podmiotu.

Ulgą objęte są m.in.: wynagrodzenia pracowników oraz wykonawców umów cywilnoprawnych zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia badawczo – rozwojowego, nadto odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jak również nabycie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia działalności B+R. Podwójnymi kosztami mogą być również objęte opinie i ekspertyzy naukowe, ale tylko w przypadku gdy będą sporządzone przez jednostki badawcze.

Działalność ujęta w ramach ulgi musi spełniać jednak określone cechy, takie jak: twórczość, systematyczność, nakierowanie na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań jak również wypełniać definicję badań naukowych oraz prac rozwojowych opisanych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Przykłady zastosowania opisanej ulgi można podzielić na działania nakierowane wobec produktów, jak i dotyczące procesów produkcyjnych. Do pierwszej kategorii zaliczane mogą zostać czynności polegające na: ulepszaniu właściwości produktów, udoskonalaniu ich walorów zdrowotnych, wydłużaniu terminu przydatności do spożycia czy też tzw. „skracaniu etykiety” tj. dokonywania zabiegów polegających na wykorzystaniu wiedzy na temat synergii pomiędzy składnikami tworzącymi produkt. Druga kategoria to natomiast: usprawnianie procesów produkcji, poprawa wydajności procesów, optymalizacja wykorzystania energii oraz działania polegające na lepszej eksploatacji magazynu. Dobrym przykładem na zastosowanie ulgi badawczo – rozwojowej jest wykorzystanie jej w celu opracowania rozwiązania mającego na celu usuwanie gazów i zapachów organicznych z powietrza za pomocą naturalnie występującej ziemnej flory bakteryjnej – technologia ta jest wykorzystywana m.in. w branży mięsnej i hodowlanej. Analogicznie, z ulgi skorzystać będą mogli przedsiębiorcy, którzy zamierzają wykorzystywać w swojej działalności rozwiązania polegające na wdrażaniu innowacyjnych biogazowni.