Kontynuujemy rozważania w zakresie ulgi B+R. W niniejszym wpisie omówione zostaną cechy, które spełniać musi projekt, aby mógł zostać objęty preferencją.

Działalność ujęta w ramach ulgi musi spełniać jednak określone cechy. Po pierwsze musi mieć charakter twórczy, czyli koncentrować się na tworzeniu nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Jako wystarczające należy jednak uznać działanie twórcze co najmniej na skalę przedsiębiorstwa, tj. opracowanie nowych lub ulepszonych produktów, procesów, usług, nawet jeżeli podobne rozwiązanie zostało już opracowane przez inny podmiot.  Konieczne jest zatem opracowywanie nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u wdrażającego przedsiębiorcy. Co istotne ulga badawczo-rozwojowa nie może być stosowana w sytuacji wprowadzenia (niepoprzedzonego procesem badawczym) powszechnych na rynku rozwiązań w sytuacji, gdy tylko dla przedsiębiorstwa wdrażającego stanowią one nowość. Przykładem takiej sytuacji jest zakup lub modernizacja urządzeń albo maszyn, dokonane w celu optymalizacji procesów produkcyjnych. Inną sytuacją byłoby natomiast poniesienie wydatków przeznaczonych na opracowanie rozwiązania lub procesu usprawniającego proces wytwórczy w ramach przedsiębiorstwa.

Po drugie, działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w sposób systematyczny, tj. prowadzony wedle stosownego harmonogramu, w sposób zaplanowany, metodyczny i uporządkowany, co z kolei powoduje, że działania te nie mają charakteru przypadkowego ani spontanicznego. Zgodnie ze zmieniającą się linią orzeczniczą i interpretacyjną nie oznacza to jednocześnie, że czynności te muszą mieć charakter ciągły, nieprzerwany.

Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań. Przesłankę tę zdefiniować można jako połączenie prac rozwojowych (badawczych) z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu (procedury). Prace opierane są zatem na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz doświadczeniach praktycznych i mają na celu wytworzenie nowych materiałów, produktów lub urządzeń, inicjowanie nowych i znaczące udoskonalenie już istniejących procesów, systemów i usług.

Po czwarte, czynności objęte ulgą muszą spełniać definicje badań naukowych oraz prac rozwojowych. Zagadnienia te reguluje ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przykładem opisanych działań mogą być czynności testowania (badania) skuteczności nowego rozwiązania. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że czynności testowania (badania) związane z przeprowadzaniem różnego rodzaju badań są immanentnym elementem badań naukowych czy prac rozwojowych.