Znaczenie faktury w podatku VAT

Faktura VAT jest fundamentalnym dokumentem w procesie rozliczania podatku VAT. Stanowi dowód rzeczywistego zdarzenia gospodarczego, co zobowiązuje podatników do zachowania staranności przy jej wystawianiu. Faktury powinny być sporządzane zgodnie z przepisami art. 106a-106q ustawy o VAT. W praktyce pojawia się pytanie: czy możliwe jest anulowanie faktury, jeżeli została ona wystawiona omyłkowo?

Anulowanie faktury pomyłkowo wystawionej

Zarówno ustawa o VAT, jak i przepisy wykonawcze nie zawierają bezpośrednich regulacji dotyczących anulowania faktur. Mimo to organy podatkowe dopuszczają taką możliwość w szczególnych przypadkach. Kluczowe warunki anulowania faktury to:

  • Faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego.
  • Dokumentuje czynność, która faktycznie nie miała miejsca.

Jakie są warunki anulowania faktury?

Anulowanie faktury VAT jest możliwe tylko wtedy, gdy spełnione są oba powyższe warunki. Proces anulowania polega na przekreśleniu oryginału i kopii faktury oraz dokonaniu na nich adnotacji uniemożliwiających ich ponowne wykorzystanie.

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 14 czerwca 2023 r. (nr 0111-KDIB3-1.4012.282.2023.2.AMA) wskazał, że anulowanie faktury powinno być traktowane jako wyjątek i może nastąpić tylko po spełnieniu określonych przesłanek.


Potrzebujesz porady dotyczącej faktur? Skontaktuj się z nami!

Jak anulować fakturę? Praktyczne przykłady anulowania faktur

Interpretacja indywidualna z 17 maja 2022 r. (nr 0113-KDIPT1-2.4012.178.2022.1.JSZ) przedstawia przykłady, kiedy faktura może być uznana za niewprowadzaną do obrotu prawnego:

  • Faktura nie została wysłana do kontrahenta.
  • Faktura została wysłana, ale nie odebrana przez kontrahenta.
  • Faktura została wysłana, odebrana, a następnie odesłana przez kontrahenta, przy czym podatnik posiada oba egzemplarze faktury, a kontrahent nie uwzględnił jej w swoich ewidencjach.
  • Transakcja nie została zrealizowana.

O czym należy pamiętać przy anulowaniu faktur?

W interpretacji z 14 października 2022 r. (nr 0112-KDIL1-1.4012.360.2022.1.JK) Dyrektor KIS stwierdził, że faktury niewprowadzone do obrotu prawnego i niedokumentujące faktycznych zdarzeń gospodarczych mogą być anulowane. Anulowanie takie musi być jednak odpowiednio udokumentowane, a faktury powinny zawierać adnotacje o przyczynie i okolicznościach anulowania.

Jednakże WSA w Łodzi w wyroku z 27 września 2023 r. (sygn. akt I SA/Łd 575/23) zauważył, że w polskim systemie prawnym nie istnieje instytucja anulowania faktur w sytuacji ich wydania nabywcy usługi czy towaru. W takim przypadku jedyną formą „wycofania” faktury jest jej korekta zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Podsumowanie

Anulowanie faktury VAT jest możliwe w wyjątkowych sytuacjach, pod warunkiem, że faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego i dokumentuje czynność, która faktycznie nie miała miejsca. Proces ten wymaga zachowania odpowiednich procedur i udokumentowania przyczyn anulowania. W przypadkach, gdy faktura została wydana nabywcy, konieczna jest jej korekta zgodnie z przepisami ustawy o VAT.


Potrzebujesz porady dotyczącej faktur? Skontaktuj się z nami!

Bibliografia:

  1. Dyrektor KIS, Interpretacja indywidualna z 14 czerwca 2023 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.282.2023.2.AMA.
  2. Dyrektor KIS, Interpretacja indywidualna z 17 maja 2022 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.178.2022.1.JSZ.
  3. Dyrektor KIS, Interpretacja indywidualna z 14 października 2022 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.360.2022.1.JK.
  4. WSA w Łodzi, Wyrok z 27 września 2023 r., sygn. akt I SA/Łd 575/23.