Prezeska KLB Audyt Spółka z o.o.

Wioletta Plaga

Na czym Polega Audyt?

Audytu nie należy mylić z instytucją kontroli. Audyt jest precyzyjnym narzędziem optymalizującym.

„Audyt (…) jest działalnością niezależną, obiektywnie zapewniającą i doradczą, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga on organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenia skuteczności zarządzania ryzykiem, kontroli i governance.”

Audyt opiera się na wizycie biegłego rewidenta (audytora) w siedzibie (lub na terenie) podmiotu oraz analizie zebranej dokumentacji.

W jakim celu przeprowadza się audyt?

  • Audyt ma na celu ocenić stopień zgodności badanych aspektów z ustalonymi standardami, przepisami prawa, normami, zasadami wewnętrznymi lub innymi regułami dotyczącymi przedmiotu audytu.

  • Audyt ma za zadanie wskazać konkretne aspekty przedsiębiorstwa, które wymagają zmian i jednocześnie określić, jakie działania należy przedsięwziąć, aby zoptymalizować i poprawić sposób funkcjonowania podmiotu.

  • Audyt ma wykazać jakie działania należy przedsięwziąć, by podnieść wiarygodność i konkurencyjność badanego podmiotu.

  • Audyt ma zabezpieczyć sprawne funkcjonowanie danego podmiotu.

  • Audyt ma dostarczyć kadrze zarządzającej i kierownictwu informacji niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji w zakresie działania podmiotu

ZAKRES OCENY AUDYTU

Procedury

skupia się on na ocenie funkcjonowania istniejących w badanym podmiocie procedur i mechanizmów pod kątem ich prawidłowości z punktu widzenia realizacji celów danego podmiotu.

Zyski i Straty

sprawdza jakie mechanizmy generują straty, a jakie przynoszą korzyści.

Obszary działalności

Stwierdza, jakie obszary działania podmiotu wymagają poprawy.

Analiza

Daje możliwość zebrania i przeanalizowania informacji dotyczących danego problemu.

EFEKT FINALNY AUDYTU

klb logo white

Dlaczego warto przeprowadzać Audyt regularnie?

Audyt przeprowadzany regularnie to najlepszy sposób na zidentyfikowanie wszelkich zagrożeń, przeanalizowanie ich i znalezienie sposobu ich eliminacji.