Skorzystanie z ulgi na złe dugi jest osiągalne dla wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Niezbędne jest sprostanie następującym wymogom:

– od terminu zapłaty określonego na fakturze lub umowie musi upłynąć 90 dni,

– wierzytelność nie może zostać zbyta na rzecz innego podmiotu lub uregulowana do dnia skorzystania z ulgi na złe długi,

– w dniu poprzedzającym skorzystanie z ulgi wierzyciel musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,

– nie mogą upłynąć 3 lata od daty wystawienia faktury, licząc od końca roku, kiedy została wystawiona.

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że:

  • ulga dotyczy wyłącznie transakcji dokonanych na terytorium kraju,
  • korekty można dokonać zarówno dla całości, jak i części wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

W sytuacji gdy dłużnik nie jest VAT-owcem można skorzystać z ulgi pod warunkiem uzyskania potwierdzenia wierzytelności prawomocnym orzeczeniem sądu i przekazanie sprawy komornikowi. Inną opcją może być wpisanie wierzytelności do krajowego rejestru długów albo zgłoszenie wobec dłużnika upadłości konsumenckiej.

Dłużnik, który nie zapłaci za swoje zakupy, ma obowiązek skorygować swoje koszty i odliczony VAT od niezapłaconego zobowiązania, co przekłada się na konieczność zwiększenia podstawy opodatkowania zarówno w CIT i VAT.