Ostatni wpis dotyczył promotora, zatem w dzisiejszej publikacji opisany zostanie wspomagający, reprezentujący drugą grupę podmiotów zobowiązanych do raportowania schematów podatkowych.

Na gruncie przepisów dyrektywy 2018/822 implementującej przepisy MDR do polskiego porządku prawnego wspomagający nie występuje jako odrębny podmiot – przepisy wskazują jedynie pośrednika (który zawiera w sobie promotora oraz wspomagającego w rozumieniu przepisów polskich).

Zgodnie z art. 86a § 1 pkt 18 Ordynacji podatkowej, pod pojęciem wspomagającego rozumie się:

„(…) osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w szczególności biegłego rewidenta, notariusza, osobę świadczącą usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowego lub dyrektora finansowego, bank lub inną instytucję finansową, a także ich pracownika, która przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności, podjęła się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia.”

Przepis ukształtowany został jako przykładowy katalog zawodów i funkcji, których przedstawiciele najczęściej będą występowali w roli wspomagających, choć samo wykonywanie określonego zawodu np. biegłego rewidenta nie będzie jeszcze automatycznie oznaczało konieczności wypełniania obowiązków związanych z MDR. Bardziej istotna jest natomiast sfera przedmiotowa, która wskazuje na czynności, pozwalające uznać daną osobę za wspomagającego. Niestety powyższa definicja budzi również wiele wątpliwości interpretacyjnych np. co oznacza zawodowy charakter działalności ? Czy pod tym pojęciem należy rozumieć działalność gospodarczą/zawodową ? Jeżeli tak – to w rozumieniu której ustawy ? Jeżeli nie – to czy zawodowy charakter wymaga posiadania określonych uprawnień (np. wpisu na listę zawodową lub certyfikatu kwalifikacji) ? Czy pod pojęciem pracownika należy również rozumieć osobę wykonującą umowę cywilnoprawną ? Czym „różni się” księgowy od osoby świadczącej usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych ?

Niestety na powyższe i wiele innych pytań nie znajdziemy odpowiedzi ani w przepisach rozdziału 11a Ordynacji podatkowej, ani w objaśnieniach do nich. Najogólniej rzecz ujmując, wspomagającym będzie podmiot, który „asystuje” (najczęściej promotorowi) w dokonywaniu czynności związanych z uzgodnieniem, pełniąc jedynie rolę wykonawcy względem poszczególnych elementów składowych. Przykładem wspomagającego jest notariusz, dokonujący powtarzalnych czynności kompensujących się wzajemnie na rzecz tych samych lub powiązanych podmiotów, w konsekwencji tworzący efekt zbliżony lub tożsamy z sytuacją występującą przed podjęciem czynności.