Sprawozdania finansowe są tworzone m.in. w celu uwiarygodnienia pewnych transakcji, kontroli procesów, które zaszły w ubiegłym okresie. Efektem finalnym badania jest poświadczenie, że wszelkie zgromadzone dane dowodzą rzetelnego i wiernego obrazu przedsiębiorstwa, ukazanego w sprawozdaniu finansowym. Z racji tego, że są określone terminy tworzenia i składania tego typu dokumentów, ważne jest dostarczanie wszelkich poświadczeń i informacji w miarę możliwości jak najszybciej. Na podstawie zgromadzonych dowodów transakcyjnych biegły rewident jest w stanie przeanalizować  wszelkie istotne obroty gotówkowe jednostki, dzięki czemu następuje uwiarygodnienie ich poprawności, uczciwości oraz rzetelności. Przeprowadzanie etycznych procesów jest również bardzo istotne z punktu widzenia całego lokalnego rynku, w którym dana działalność się obraca.

Dokumenty niezbędne do sprawnego badania sprawozdania finansowego

Zgodnie z art. 67 ustawy o rachunkowości kierownik badanego przedsiębiorstwa ma obowiązek dostarczyć wszelkie potrzebne dokumenty w wyznaczonych terminach, aby audytor mógł skutecznie je przeanalizować, w konsekwencji czego wydać adekwatną opinię. Jednymi z najważniejszych źródeł informacji są:

  • zapisy w księgach rachunkowych oraz ich poświadczenia na podstawie których zostały sporządzone omawiane zapisy,
  • wszelkie istotne umowy zawarte z partnerami handlowymi, wspólnikami, bankami, ubezpieczycielami,
  • protokoły po zaistniałych posiedzeniach rady nadzorczej, czy też zarządu.

Jeśli biegły rewident przeprowadza badanie danej jednostki po raz kolejny, to powinien zaktualizować wszelkie dokumenty rewizyjne tak, aby w rzeczywisty sposób odzwierciedlały analizowany okres.

Dokumenty dodatkowo sprawdzane przez biegłego rewidenta

Zadaniem osoby, która bada określone sprawozdanie finansowe jest przeanalizowanie rocznej działalności wskazanej jednostki. Tego typu analiza nie skupia się tylko i wyłącznie na transakcjach jakie zaszły, ale również, aby weryfikacja działalności była wykonana wiarygodnie  i kompleksowo- należy zacząć od początku, czyli sprawdzić poprawność m.in. nr NIP, REGON, odpisu KRS. Kolejnym obszarem zainteresowania osoby przeprowadzającej audyt jest dostarczenie aktualnej polityki rachunkowości wraz z aneksami, jeśli takie posiada, która jest jednym z istotniejszych dokumentów, określających zasady sporządzania ewidencji księgowych poszczególnych składników majątku, odpisów, metody wyceny itp. Źródłami mającymi duże znaczenie są również np. wszelkie protokoły kontroli, akty notarialne oraz inne regulaminy i instrukcje. Biegły rewident oprócz wyżej wskazanych danych może poprosić również o udostępnienie innych, które w bardziej szczegółowy sposób wskażą niezbędne informacje do prawidłowych oględzin jednostki i wydania adekwatnej opinii, mogą one być uzależnione np. od specyfiki działalności, rynku na którym się obraca, aktualnych przepisów prawnych, podatkowych itp.