Pomijając wszystkie nieścisłości związane z instytucją raportowania schematów podatkowych, co do jednego nie ma wątpliwości – MDR ma przeciwdziałać „agresywnej optymalizacji podatkowej”, a w konsekwencji uzyskiwaniu korzyści podatkowej. W jaki sposób przepisy Ordynacji podatkowej definiują ów korzyść ? Czy chodzi tylko o niezapłacenie podatku w ogóle albo zapłacenie go w niższej kwocie ? Niestety nie.

Zgodnie z art. 86a par. 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej korzyść podatkowa rozumiana jest zgodnie z art. 3 pkt 18 Ordynacji podatkowej, zgodnie z tym przepisem:

[przez korzyść podatkową] – rozumie się:

  1. a) niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości,
  2. b) powstanie lub zawyżenie straty podatkowej,
  3. c) powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku,
  4. d) brak obowiązku pobrania podatku przez płatnika, jeżeli wynika on z okoliczności wskazanych w lit. a;

Jak widać nawet odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego może zostać uznane za korzyść podatkową, a w kontekście kryterium głównej korzyści za element schematu podatkowego – oczywiście nie dotyczy to rozwiązania zawartego w art. 67a Ordynacji podatkowej.

Przykładem postępowania mającego na celu wyłącznie odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego jest intencjonalne odwlekanie zakończenia budowy nieruchomości, która ma zostać ukończona przed końcem roku, tak aby zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości zostało nałożone dopiero w roku następnym (art. 6 ust. 2 UoPiOL).

Przypomnienia wymaga, że dla zaistnienia kryterium głównej korzyści (a tym samym schematu podatkowego) w podanym przykładzie korzyść podatkowa musiałaby być główną lub jedną z głównych przyczyn, dla której podmiot dokonuje danej czynności (w tym wypadku opóźnia budowę) – jeżeli inwestycja nie zostanie ukończona z innych przyczyn (np. braku środków finansowych) to nie sposób jest mówić o istnieniu schematu podatkowego.