Wspólnoty mieszkaniowe są to twory prawne, które mają na chwilę obecną ugruntowaną pozycję i są bardzo popularne w polskim systemie prawnym. Funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych reguluje ustawa z 1994 roku o własności lokali, która w art. 6 wskazuje, że:

„Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.”

Do jakiej kategorii podmiotów należy jednak zakwalifikować taki podmiot ? Zgodnie z utrwalonym już orzecznictwem zarówno sądów powszechnych jak i administracyjnych wspólnoty mieszkaniowe zalicza się do kategorii tzw. „ułomnych osób prawnych”, których byt statuuje art. 33(1) par. 1 k.c., w treści:

„Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.”.

Prawidłowość zaliczenia wspólnot mieszkaniowych do tej kategorii podmiotów potwierdza również np. Uchwała SN (7z) z 21.12.2007 r., III CZP 65/07, OSNC 2008.

Ustalenie rodzaju podmiotu jest natomiast istotne z punktu widzenia przyporządkowania go do odpowiednich ustaw podatkowych. Skupiając się na podatku dochodowym należy dojść do wniosku, że wspólnotę mieszkaniową należy objąć podatkiem dochodowym od osób prawnych – CIT (art. 1 ust. 2 uCIT w zw. z art. 3 ust. 3 pkt 5) uCIT). Do 2006 r. wspólnoty mieszkaniowe korzystały  z szerokiego zwolnienia od podatku, i to bez względu na źródło jego pochodzenia (zarówno działalność zarządcza jak i działalność gospodarcza), w chwili obecnej zwolnienie to zostało przez ustawodawcę ograniczone i aktualnie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 uCIT podmioty te zwolnione są od opodatkowania jedynie w ograniczonym zakresie tj. jedynie w przypadku, gdy dochód uzyskany został z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a następnie rozdysponowano go na cele związane z utrzymaniem tych zasobów (oba warunki muszą zostać spełnione łącznie). Jeżeli wspólnota przeznacza lub uzyskuje dochody np. z lokali użytkowych to wówczas zwolnienie nie może być stosowane.