Zgodnie z informacją przekazaną przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego, Krajowy System e-faktur nie zostanie wdrożony w Polsce aż do 2026 roku. Minister poinformował również, że trwają prace nad projektami zmian ustawy o VAT – pierwszy w zakresie daty wejścia w życie przepisów KSeF, a drugi dotyczący uproszczenia i zmian samych przepisów. Odległy termin wdrożenia sugeruje, że będą to zmiany daleko idące.

Przypomnienia wymaga, że obligatoryjny system elektronicznego fakturowania miał wejść w życie już od pierwszego lipca 2024 roku. W styczniu 2024 roku zmieniono termin wprowadzenia instytucji, wskazując jedynie, że przepisy nie będą obowiązywały w roku 2024, zapowiadziany został jedncześnie audyt oraz rewizja dotychczasowych rozwiązań. Powodem zmiany daty rozpoczęcia obowiązywania przepisów były liczne, krytyczne wady systemu ujawnione w toku audytu, przede wszystkim źle zaprojektowaną architektura IT w zakresie: wydajności, awaryjności, możliwości utrzymania jak również odtwarzania systemu. Wykryte mankamenty de facto uniemożliwiały bezpieczne korzystanie z systemu, co z kolei stanowiłoby poważne zagrożenie dla pewności obrotu gospodarczego. Audyt ujawnił również duże zaniedbania ze strony osób nadzorujących projekt oraz prowadzonej w tym zakresie dokumentacji. Według ministra Domańskiego wyniki audytu pokazały, że wdrożenie KSeF w dotychczasowej formie „groziłoby paraliżem gospodarki”.

Mając na uwadze powyższe wyniki, zdecydowano, że odpowiednim terminem na wprowadzenie prawidłowo funkcjonującego systemu KSeF jest data 1 lutego 2026 roku dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży przekroczyła 200 mln zł oraz 1 kwietnia 2026 roku – dla pozostałych przedsiębiorców. Podkreślenia wymaga, że akt unijny obligujący państwa członkowskie do wdrożenia i stosowania przepisów związanych z e-fakturowaniem (dyrektywa VAT w epoce cyfrowej – tzw.ViDA), który miał zacząć obowiązywa od 2028 roku, rozpocznie swoje funkcjonowanie dopiero od roku 2030. Polska uzyskała zgodę UE na derogację w zakresie stosowania KSeF do końca 2026 r., choć MF wystąpiło już wcześniej o przedłużenie derogacji na kolejne lata. Zgodnie z deklracjami MF czas ten będzie wystarczający na dostsowoanie polskiej legislacji do wymogów unijnych oraz przyczyni się do lepszej integracji systemu na poziomie międzynarodowym.

Przesunięcie terminu wdrożenia budzi wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców, przede wszystkim w zakresie zmian, które zostały zaimplementowane przez podatników. Wiele podmiotów poniosło już koszty w zakresie dostosowania swojej działalności do „starej” wersji przepisów. Całkowita zmiana założeń funkcjonowania systemu KSeF może spowodować, że poczynione wydatki okażą się zbyteczne, a proces dostosowania będzie musiał być powtórzony. MF zapewnia jednak, że przedsiębiorcy zostaną poinformowani o wszelkich wymogach z „odpowiednim” tj. najlepiej rocznym wyprzedzeniem, a nowelizacja będzie polegała jedynie na zmianie dotychczasowych założeń funkcjonowania systemu, a nie stworzeniu go od nowa. Pewne kontrowersje budzi również dwumiesięczny okres przejściowy, podczas którego jedynie część przedsiębiorców zobligowana będzie do stosowania elektronicznych faktur – ponownie zatem jak w przypadku pierwszej edycji przepisów wystawiający fakturę będzie zobowiązany do weryfikacji, czy podmiot niezobligowany do stosowania KSeF otrzymał dokument, a w razie wątpliwości za pewne wystąpi konieczność przekazania go w tradycyjnej formie.

W zakresie zapowiedzianych zmian w funkcjonowaniu systemu, wskazano, że planuje się: umożliwienie wystawiania w KSeF tzw. „faktur imiennych” (konsumenckich), dodawanie załączników do faktur oraz złagodzenie podejścia organów skarbowych w zakresie wystawiania faktur podczas awarii systemu. W chwili obecnej data opracowania projektów legislacyjnych dot. KSeF nie została sprecyzowana.