Przygotowując dokumenty finansowe dla inwestorów, należy zapewnić im kompleksowy obraz kondycji finansowej i perspektyw Twojej firmy. Oto kilka kluczowych dokumentów finansowych, które powinny zostać przygotowane:

Biznesplan – chociaż nie jest to ściśle finansowy dokument, dobrze przygotowany biznesplan jest kluczowy dla inwestorów. Zawiera on przegląd działalności firmy, jej rynku, konkurencji, strategii rozwoju oraz projekcje finansowe. Inwestorzy często analizują część finansową biznes planu, aby ocenić potencjalny zwrot z inwestycji.

Sprawozdania finansowe – inwestorzy zazwyczaj wymagają sprawozdań finansowych, aby ocenić przeszłe wyniki firmy i jej obecną sytuację finansową. Do głównych dokumentów finansowych należą:

a. Rachunek zysków i strat – to sprawozdanie podsumowuje przychody, koszty i dochód netto w określonym okresie. Pomaga ono inwestorom zrozumieć źródła przychodów, strukturę kosztów i rentowność firmy.

b. Bilans – dostarcza informacji o aktywach, zobowiązaniach i kapitale własnym firmy w danym momencie. Umożliwia też inwestorom ocenić kondycję finansową firmy, jej wypłacalność i ogólną wartość.

c. Rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie to śledzi wpływy i wypływy środków pieniężnych w przedsiębiorstwie w określonym czasie. Inwestorzy są zainteresowani zrozumieniem zdolności firmy do generowania i zarządzania gotówką, co jest kluczowe dla trwałości i rozwoju.

Prognozy finansowe – inwestorzy chcą zobaczyć przyszłe projekcje finansowe firmy, aby ocenić jej potencjalną rentowność i wzrost. Projekcje te obejmują zazwyczaj rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych za określony okres, zwykle od trzech do pięciu lat. Twoje prognozy powinny być realistyczne i oparte na solidnych założeniach.

Prezentacja inwestorska – choć nie są to dokumenty ściśle finansowe, prezentacje dla inwestorów często zawierają kluczowe dane finansowe i wskaźniki. Jest to zwięzły przegląd wyników finansowych firmy, jej potencjału wzrostu i propozycji inwestycyjnych. Do efektywnego zilustrowania informacji finansowych można wykorzystać pomoce wizualne, takie jak wykresy, diagramy i tabele.

Analiza progu rentowności – zamieszczenie analizy progu rentowności może pokazać inwestorom punkt, w którym całkowite przychody firmy pokrywają się z jej całkowitymi kosztami. Pomaga to inwestorom zrozumieć, kiedy można spodziewać się, że firma stanie się rentowna.

Inne dokumenty uzupełniające – w zależności od rodzaju działalności i specyficznych wymagań inwestorów, może być konieczne dostarczenie dodatkowych dokumentów finansowych. Mogą one obejmować zbadane sprawozdania finansowe, zeznania podatkowe, analizę wskaźników finansowych, kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) lub inne istotne dane finansowe, które pokazują mocne strony oraz potencjał firmy.

Należy pamiętać, że dokumenty powinny być dostosowane do konkretnych potrzeb i oczekiwań inwestorów. W tym obszarze oprócz współpracy z księgowym, zaleca się skorzystanie z pomocy Zewnętrznego Dyrektora Finansowego, który pomoże w przygotowaniu dokładnych i kompleksowych dokumentów, jak i również przygotuje wszelkie wyliczenia do prezentacji dla inwestorów.