W aktualnych realiach rynkowych stałe podnoszenie i aktualizowanie wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności są warunkami niezbędnymi dla efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Z uwagi na powyższe wiele osób decyduje się na korzystanie z bogatej oferty studiów, zwłaszcza podyplomowych. Słuchacze uczelni wyższych będący jednocześnie przedsiębiorcami często zastanawiają się, czy wydatki poniesione na cele kształcenia mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu. Możliwość ta uzależniona jest od stopnia powiązania studiów ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli bowiem wydatek  służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością gospodarczą, to wówczas zostanie on uznany za koszt o charakterze osobistym tj. niestanowiący kosztu podatkowego (zob. np. Pismo z dnia 28.12.2022 r., wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, znak: 0112-KDIL2-2.4011.826.2022.2.AG). Jeżeli natomiast studia są tożsame z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej to wówczas uznanie ich za KUP nie budzi większych wątpliwości (zob. np. Pismo z dnia 19.01.2023 r., wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, znak: 0115-KDIT3.4011.1.2023.2.AD). Jako problematyczne w tym zakresie można uznać wydatki poniesione na studia menedżerskie (tzw. studia MBA), bowiem co do zasady każdy rodzaj działalności gospodarczej wymaga umiejętności zarządczo – administracyjnych. Organy podatkowe (np. w piśmie z dnia 31.01.2023 r., wydanym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, znak: 0113-KDIPT2-1.4011.993.2022.2.ID) wskazują, że:

„Studia MBA pomogą Panu w zarządzaniu personelem, co wpłynie pozytywnie na wydajność pracy, zaangażowanie pracowników w wykonywanie swoich obowiązków oraz jakość produktów. Spowoduje to mniejsze ryzyko ewentualnego złożenia wypowiedzenia przez pracowników, i idące za tym koszty poszukiwania nowego personelu oraz koszty szkolenia i wdrożenia w pracę. Zwiększenie jakości produktów pozwoli Panu na zachowanie źródła przychodów, zminimalizuje ryzyko jego utraty, a może nawet pozwoli na zdobycie nowych nabywców. Zdobycie odpowiednich umiejętności negocjacji pozwoli Panu na pozyskiwanie nowych klientów, co z kolei pozwoli na zwiększenie źródła przychodów.

Mając powyższe na uwadze, należy więc stwierdzić, że wydatki, tj. opłata za wpisowe, opłata za rekrutację, opłata za świadectwo studiów, opłata za indywidualną organizację studiów (indywidualny tok nauczania), czesne oraz pomoce dydaktyczne – poniesione w związku z podjęciem nauki na studiach podyplomowych MBA, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako przydatne do wykonywania działalności gospodarczej, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.”

W sposób analogiczny należy traktować wydatki poniesione na podnoszenie kwalifikacji pracowników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ale z wyłączeniem współpracowników z tzw. umowy B2B (zob. np. Pismo z dnia 7.09.2021 r., wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB2-1.4010.241.2021.4.AP). Za koszt uzyskania przychodu dla spółki z o.o. uznane zostały również wydatki poniesione na studia MBA dla członka zarządu wykonującego swoje obowiązki wyłącznie na podstawie powołania (tak: Pismo z dnia 3.01.2018 r., wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB1-2.4010.421.2017.1.BD).